CEYHAN KAYMAKAMLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
Sıra
No
Vatandaşa Sunulan Hizmetin  Adı
Başvuruda İstenilen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi
(En Geç Süre )
1
3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Valilik Ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi
1-Dilekçe,
2-Kira kontratı (varsa)
3-Tapu belgesi vs (varsa)
15 Gün
2
4483 Sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Karar Verme Süresi
1-Şikayet Dilekçesi
(Dilekçede bulunması gereken hususlar: Şikayetçinin adı, soyadı, adresi ve telefon numarası, şikayet edilen memurun adı, soyadı, çalıştığı kurum)
30 + 15 Gün
3
5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu Gereğince (Muhtaçlık Kararı)
1-Dilekçe,
2-Mal bildirim formu (2 adet),
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık kurulu raporu (%40 ve üzeri)
15 Gün
4
 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Gereğince (Muhtaçlık Kararı)
1-Dilekçe,
2-Mal bildirim formu (2 adet),
3-Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,
5-Sağlık kurulu raporu (%40 ve üzeri).
15 Gün
5
Yurt Dışı Bakım Belgesi Tasdiki
Yurt Dışı Bakım Belgesi formu
(Bilgisayar veya daktilo ile doldurulmuş muhtar onaylı)
10 Dakika
6
Apostille Tasdik İşlemi
Vatandaşlarca Lahey Sözleşmesine taraf ülkelere gönderilecek olan resmi belgeler (İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçede bulunan Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan resmi belgeler ve noter tasdikli belgelerin imza tasdik işlemi vs.)
10 Dakika
7
2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75. Maddesi Gereğince Tahkikat
(Ecrimisil Ve Tahliye)
1-İlgili kurumun talep yazısı,
2-Boşaltılması istenilen yer için yapılan tebligat,
3-Kira sözleşmesi ve diğer her türlü bilgi ve belgeler.
15 gün
 
 
 
 
8
Dernek Lokali İzin Belgesi Verilmesi
 
Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:
1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,
2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,
3- Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,
4-Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
 
15 Gün
9
5651 Sayılı Kanun Gereğince Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi Verilmesi
1- Dilekçe,
2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği,
3- Vergi levhası fotokopisi,
4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdanı fotokopisi,
5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,
6- TİB onaylı filtre programı lisans belgesi.
15 Gün
10
İnternetten E-Posta Yoluyla Yapılan Başvurular
İnternet aracılığı ile e-mail yoluyla yapılan başvurular ve Bakanlığın internet sitesinden ilgisi nedeni ile kurulumuza yönlendirilen ve diğer  e- mailler
30 Gün
11
Vatandaşlardan Elden Veya Posta İle Gelen Dilekçeler
1- Dilekçe,
Kaymakam ya da Yazı işleri Müdürü tarafından havale edilmiş dilekçeler,
Not : Adı soyadı, tarih, adres ve imza olmayan dilekçeler işleme alınmaz.
30 Gün
12
Evrak  Ve Dilekçe Havale İşlemi
 
 
Elden veya posta yolu ile gelen resmi evrak ve dilekçeler ilgili kuruma havale edilir.
İvedilikle
13
İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu
1- Başvuru Formu
30 Gün
14
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Gereğince Yapılan Müracaatlar
1- Bilgi edinme başvuru formu a)Gerçek kişiler için, b)Tüzel kişiler için
 (Bilginin başka kurumdan temin edilmesi durumunda süre 30 iş günüdür.)
15 İş günü
15
Düğün, Eğlence Ve Av Tüfeği Ruhsatı Dilekçeleri
Başvuru dilekçesi  
(Talep edilen konuya ait dilekçe ilgili kuruma havale edilir.)
5 Dakika
16
Muhtar İzin Başvurusu
1- izin talep dilekçesi (İmzalı, mühürlü)
(İzine ayrılan muhtara 1. azanın vekâlet etmesi asıldır.)
15 Dakika
17
Muhtar  İmza
Sirküleri Tasdiki
Muhtarın imza ve mührünü taşıyan belge,
10 Dakika
18
Yıpranmış, Kaybolmuş Veya Çalınmış Mühür Müracaatı
1-Muhtarlık mührünün yıprandığı, kaybolduğu veya çalındığına dair dilekçe.
2-Çalındı ise kolluk kuvvetlerince hazırlanmış tutanak.
3-Mühür bedeli dekontu ve eski berat
1 Ay
19
Bimer Başvuruları
1- Başvuru dilekçesi
2- İnternet üzerinden yapılan Bimer başvuruları
 30 Gün
20
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Başvurusu
Dilekçe  
15 Gün
21
Ombudsmanlık Başvurusu
1- Başvuru Formu
2- Konu ile ilgili belgeler
     (İdarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarına karşı, yapılan başvurular)
3
İş günü
22
Tüketici Sorunları Başvuru
 
1- Matbu Başvuru Dilekçesi
2- Fatura,
3- Satış Fişi 
4- Garanti Belgesi veya Sözleşme
3
Ay içinde
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”

İlk Müracaat Yeri       : Yazı İşleri Müdürlüğü                                        İkinci Müracaat Yeri   : Kaymakam
İsim                            : C. Sezai ERALLI                                               İsim                             : Mustafa ÜNLÜSOY
Unvan                        : Yazı İşleri Müdürü                                             Unvan                         : Ceyhan Kaymakamı
Adres                         : Ceyhan Kaymakamlığı                                      Adres                          : Ceyhan Kaymakamlığı
Tel                              : 0(322) 613 23 54                                                Tel                              : 0(322) 613 23 54  
Faks                            : 0(322) 613 23 54                                                Faks                            : 0(322) 613 23 54
E-Posta                      : cumasezai.eralli@icisleri.gov.tr                         E-Posta                       :  mustafa.unlusoy@icisleri.gov.tr