İlçemiz Kaymakamlığının 23.01.2019 tarih ve 375 sayılı yazısı ile Belediyeler, ilgili Kurumlara ve Siyasi Parti İlçe Başkanlıklarına gönderilen "Afiş ve Pankarklar" Konulu yazı aşağıya çıkarılmıştır.

 

.....................................................................

        Kaymakamlığımızın 29.11.2018 tarih ve 5383 sayılı "Afiş ve Pankartlar" konulu yazısında, 31 Mart 2018 günü yapılacak olan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi dolayısıyla bağımsız veya siyasi partilerden belediye başkan aday adaylarının/adaylarının ve muhtar adaylarının tanıtım ve propaganda amacıyla ilçemizin muhtelif yerlerine kontrolsüz ve abartılı şekilde pankart ve afiş astıkları veya yapıştırdıklarının görüldüğü; yürürlükteki mevzuata uygun olmayan ve çevre kirliliği oluşturan bu durumun aynı zamanda birçok vatandaşın şikayetine, itirazına ve mağduriyetine yol açtığı belirtilerek, uygun olmayan yerlere asılan veya yapıştırılan siyasi içerikli malzemelerin belediyelerce kaldırılması ve masrafların ilgililerden tahsili istenilmişti. Belirtilen malzemelerin bir kısmı kaldırılmış olmakla birlikte halen Kanunlara ve YSK Karalarına uygun olmayan yerlere benzer malzemelerin asılmaya veya yapıştırılmaya devam edildiği görülmektedir. 
        Yüksek Seçim Kurulunun 20 Aralık 2018 tarihli ve 30631 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 1119 sayılı kararında, 31 Mart 2019 günü yapılacak olan Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi dolayısıyla, seçim sürecinde uygulanacak seçim propagandası usul ve esasları belirlenerek, kamuoyuna, ilgili kurumlara ve seçime katılabilme yeterliliğine sahip oldukları tespit ve ilan edilen siyasi parti genel başkanlıklarına bildirilmiştir.    

         1119 sayılı YSK Kararın Sonuç bölümünün;
        I-A-a maddesinde, genel yollar üzerinde, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesisler ile ilçe seçim kurullarınca gösterileceklerden başka meydanlarda toplu olarak sözlü propaganda yapılmasının yasak olduğuna (298/50-1)”,

  I-I-a maddesinde, “Seçimin başlangıcı olan 1 Ocak 2019 Salı gününden oy verme gününü takip eden güne kadar siyasi partiler, bağımsız adaylar, herhangi bir kurum veya kuruluş ya da vatandaşlar tarafından, 298 sayılı Kanunda belirtilen yerlerin dışında, siyasi ilân ve reklam içeren afiş, poster, pankart veya siyasi parti bayrağı gibi malzemelerin asılmasının, yapıştırılmasının veya teşhirinin yasak olduğuna; aksi halde, bu ilân ve reklamların kaldırılacağına, masraflarının da ilgilisinden tahsil edileceğine; 
        Belirtilen yasaklarla ilgili işlem yapma yetkisinin seçimin başlangıç tarihi olan 01 Ocak 2019 Salı gününden 28 Şubat 2019 Perşembe günü saat 24.00’e kadar mülki makamlara, son otuz gün içinde (01 Mart 2019 - 30 Mart 2019) ise ilçe seçim kurullarına ait olduğuna, 
        Belediyelerin, yetkili mercilerin istemi üzerine bu karara (1119 sayılı YSK Kararı hükümlerine) aykırılıkların giderilmesi için araç, gereç ve personeli sağlamakla yükümlü bulunduğuna (298/61-1),  
Toplu taşıma araçlarına tahsis edilmiş üstü kapalı duraklar ile yolcuların inip bindiği kapalı alanlarda da yukarıda belirtilen kuralın geçerli olduğuna (298/61-2)”,

        Bunun yanında, aynı kararın;
  I-H-a maddesinde, “Siyasi partiler ve bağımsız adayların, seçim bürolarına (yola taşmayacak şekilde), seçimin başlangıç tarihi olan 01 Ocak 2019 Salı gününden, seçim propaganda süresinin son günü olan 30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar, parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri malzemelerini asabileceklerine veya yapıştırabileceklerine (298/60-1),  
Siyasi partilerin, sayılan malzemeleri, genel merkez, il, ilçe ve belde binalarına her zaman asıp yapıştırmakta serbest olduklarına (298/60-1),
I-H-b maddesinde, siyasi partiler ve bağımsız adayların, seçimin başlangıcı olan 01 Ocak 2019 Salı gününden seçim propaganda süresinin son günü olan 30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar, açık veya kapalı yer toplantıları ile taşıtlarında; parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri ilân ve reklam malzemelerini serbestçe kullanabileceklerine (298/60-2),
Miting günü, miting alanı çevresindeki güzergâhlarda, toplantı süresinin bitimine kadar bu malzemelerin yine serbestçe kullanılabileceğine (298/60-3),
I-H-c maddesinde, propaganda ilân ve reklam malzemelerinin, yukarıda sayılan yerler dışında, ancak ilçe seçim kurullarınca gösterilecek yerlere (usulüne göre kiralanmış ilan ve reklam yerleri), Kanunda ve YSK kararlarında belirtilen usul ve esaslara göre asılabileceğine veya yapıştırılabileceğine (298/60-4),
I-H-e maddesinde, vatandaşların, oy verme gününden önceki otuzuncu gün olan 01 Mart 2019 Cuma gününden, propaganda süresinin bitim günü olan 30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar, konutlarına, iş yerlerine veya taşıtlarına, siyasi partilere ya da bağımsız adaylara ait bayrak, afiş veya poster gibi tanıtıcı malzemeleri asabileceklerine veya yapıştırabileceklerine, bu ilân ve reklâmların her türlü vergi ve harçtan muaf olduğuna (298/60-13),
Konut veya işyeri olarak kullanılmayan binalar ile iskâna açılmamış ya da inşaat halindeki yapılara, siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bayrak, afiş veya poster gibi tanıtıcı malzemelerin asılamayacağına ve yapıştırılamayacağına” karar verilmiştir.
 
  Ayrıca; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun, “Afiş Asma” başlıklı 42.maddesinde, "Meydanlara veya parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kâğıt ve benzeri afiş ve ilân asan kişiye, yüz Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Aynı içerikteki afiş ve ilânlar, tek fiil sayılır.
(2) Birinci fıkra hükmü, yetkili makamlardan alınan açık ve yazılı izne dayalı olarak asılan afiş ve ilânlar açısından uygulanmaz. Bu izinde, afiş ve ilânın asılacağı zaman dilimi açık bir şekilde gösterilir. Bu afiş ve ilânlar izin verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından bu sürenin dolmasını müteakip derhal toplatılır. Toplatma yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi halinde birinci fıkra hükmüne göre idarî para cezası verilir. 
(3) Bu afiş ve ilânların kaldırılmasına ilişkin masraflar da ilgili kişilerden ayrıca tahsil edilir.
(4) Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına, kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.” hükmü yer almakta olup, bu Kanunda belirtilen parasal sınırlar “320,00 Türk Lirasından 9.898,00 Türk Lirasına kadar” şeklinde güncellenmiştir.

        Yukarıda izah edilen sebepler dolayısıyla, Ceyhan ilçe mülki hudutları dahilinde (İlçe merkezi ve kırsal mahallelerin tamamında);
1-298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, YSK kararları ve ilgi yazımız da dikkate alınarak, parti binaları, seçim büroları, propaganda amacıyla hazırlanmış araçlar ve usulüne göre kiralanmış reklam ve ilan yerleri hariç diğer yerlere asılan veya yapıştırılan siyasi içerikli tüm afiş, pankart vb. malzemenin, sorumluluk sahasına göre Ceyhan ve Adana Büyükşehir Belediyelerince bu yazının tebliğinden itibaren acilen kaldırılması ve temizlenmesini, masrafların ilgililerden tahsilini;
2-Parti binaları ve seçim bürolarına asılan afiş, poster, pankart gibi siyasi içerikli malzemenin yayaların ve araçların geçişini engellemeyecek şekilde, kaldırıma ve yola taşmayacak şekilde asılması gerektiğinin belediyelerce takibini;          
        3-YSK’nın 1119 Sayılı Kararının I-H-e maddesinde, “Vatandaşların, oy verme gününden önceki otuzuncu gün olan 01 Mart 2019 Cuma gününden, propaganda süresinin bitim günü olan 30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 18.00’e kadar, konutlarına, iş yerlerine veya taşıtlarına, siyasi partilere ya da bağımsız adaylara ait bayrak, afiş veya poster gibi tanıtıcı malzemeleri asabileceklerine veya yapıştırabileceklerine” karar verildiğinden 01 Mart 2019 tarihinden önce konutlara, iş yerlerine veya taşıtlara asılan ve yapıştırılan siyasi içerikli malzemelerin de sorumluluk sahasına göre Ceyhan ve Adana Büyükşehir Belediyelerince, bu yazının tebliğinden itibaren  kaldırılmasını ve masrafların ilgililerden tahsilini;
4-Kanuna ve YSK Kararlarına aykırı olarak siyasi içerikli veya seçime yönelik afiş, pankart vb. asmak isteyenler hakkında da 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42.maddesinde belirtilen idari para cezasının yetkili belediye zabıta görevlileri tarafından uygulanmasını; 
         5-Belediyelerden ve yetkili kurumdan izin alınmadan, kendi araçları, işyerleri ve konutları hariç olmak üzere ilçe genelindeki diğer yerlere ticari tanıtım ve reklam amaçlı afiş veya pankart asan ve yapıştıranlar hakkında da, bu yazının tebliğinden itibaren 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 42.maddesinde belirtilen idari para cezasının yetkili belediye zabıta görevlileri tarafından uygulanmasını; 

        Rica ederim.
 
                                                                                                                                Dr.Bayram YILMAZ
                                                                                                                                Ceyhan Kaymakamı